111 Commitit (master)
 

Tekijä SHA1 Viesti Päivämäärä
  dependabot[bot] c8a9a6ff31
Bump jquery from 3.4.0 to 3.5.0 (#111) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] 084350bbae
Bump websocket-extensions from 0.1.1 to 0.1.4 (#112) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] 000b18e255
Bump lodash.mergewith from 4.6.0 to 4.6.2 (#113) 1 vuosi sitten
  Cian Butler 2cf95f12cd
fix circleci 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] 23a16cd49e
Bump extend from 3.0.1 to 3.0.2 (#110) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] fd0fece471
Bump is-my-json-valid from 2.16.0 to 2.20.0 (#105) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] c518428905
Bump jquery from 2.2.4 to 3.4.0 (#109) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] 1286122b1a
Bump clean-css from 4.1.3 to 4.1.11 (#100) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] 1532b3ecb8
Bump concat-with-sourcemaps from 1.0.4 to 1.1.0 (#108) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] e0de87e233
Bump sshpk from 1.13.0 to 1.16.1 (#104) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] bb91a07c8c
Bump fstream from 1.0.11 to 1.0.12 (#107) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] c50ab5f96f
Bump stringstream from 0.0.5 to 0.0.6 (#102) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] fad14fed26
Bump marked from 0.3.6 to 0.3.19 (#101) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] dad9817055
Bump eslint from 3.19.0 to 4.18.2 (#106) 1 vuosi sitten
  Cian Butler 8a77ee01cc
rewrite the docker commands to use only one container (#94) 1 vuosi sitten
  dependabot[bot] a23aa39b46 Bump handlebars from 4.0.10 to 4.5.3 (#99) 1 vuosi sitten
  Cian Butler 2aaf16b86d move build scripts to npm package (#96) 4 vuotta sitten
  Cian Butler bd015c09d6 add code climate (#95) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 3a31a0ea79 fix format errors (#93) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 68479e7ecf add youtube playlist for 2017 (#91) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 2363844a20 remove thrid day (#90) 4 vuotta sitten
  Cormac Smartt fe8d540de8 fix name (#89) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 676e830883 add second day (#88) 4 vuotta sitten
  Cian Butler fb9df9166e add docker instructions (#87) 4 vuotta sitten
  Cian Butler b80c20320d use right playlist (#86) 4 vuotta sitten
  Cian Butler acb70e9922 push timer forward a week (#85) 4 vuotta sitten
  Cian Butler c5b5ea2db8 Update index.md (#84) 4 vuotta sitten
  zergless 9ac1e260bd Add heanet Stream (#83) 4 vuotta sitten
  Wojtek Bednarzak 2d1fa72c4b Fixed the wrong type of apostrophe in Google's security talk description (#82) 4 vuotta sitten
  Cormac Smartt 2f2320a174 fix start time (#81) 4 vuotta sitten
  zergless 3849e0f879 Fixing dates on CFT page (#80) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 6c095a5c54 last minute change of schedule (#79) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 9f1bb97105 remove unused css (#69) 4 vuotta sitten
  zergless 5ce64fea55 Fixing 22th to 22nd 4 vuotta sitten
  zergless 9be697bb73 unborking it :) (#76) (use ' rather then `) 4 vuotta sitten
  zergless f74fde23fd Take 2 on CFT page (#75) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 16ef204eca close #70 (#72) 4 vuotta sitten
  zergless f799c749a9 Adding info for security talks (#73) 4 vuotta sitten
  Cormac Smartt 412b942a06 Merge pull request #71 from macspayn/fix-countdown-title 4 vuotta sitten
  macspayn 120da910ce Fixed countdown blurb to say TechWeek 4 vuotta sitten
  Cian Butler bfe1f91549 Fix CircleCI after repo rename 4 vuotta sitten
  Cian Butler c41a94d0d3 add support for multiple templates to allow for addition of call for talks page (#64) 4 vuotta sitten
  Sean Healy c75958679e Clean up main.js (#65) 4 vuotta sitten
  Wojtek Bednarzak dba701f765 Updated the readme cloning instructions after the repo rename (#67) 4 vuotta sitten
  Cormac Smartt 6aead782d0 Merge pull request #63 from butlerx/bugfix/linting 4 vuotta sitten
  Cian Butler 6b285d338a fix linting! 4 vuotta sitten
  Cian Butler 04204b5ac0 Enhancement/html min (#61) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 3c00a0ba39 fix postinstall (#62) 4 vuotta sitten
  Cian Butler c23f17f0ea Enhancement/template generator (#59) 4 vuotta sitten
  Cian Butler 27b54f942b switch to circle (#58) 4 vuotta sitten