5 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  branch 4bf47cb7d3 Update 'calculator.py' преди 3 години
  depp 7fd1ee8b48 Update 'calculator.py' преди 3 години
  chill d618f0dcee Update 'calculator.py' преди 3 години
  Kyle McCann a8d54342ed I changed fuck all преди 3 години
  mctastic f528e2a474 Add 'calculator.py' преди 3 години