1
0
Преглед на файлове

meta: add capital letters to action 😌

master
sentriz преди 6 месеца
родител
ревизия
d0455058e9
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 9A8DAE1CA907B862
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 4 реда
  1. +5
    -4
      .github/workflows/lint.yml

+ 5
- 4
.github/workflows/lint.yml Целия файл

@@ -1,13 +1,14 @@
name: "lint on push"
name: "Lint"
on:
push:
branch:
- master
jobs:
shellcheck:
name: shellcheck
name: ShellCheck
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: run shellcheck
- name: Checkout
uses: actions/checkout@v2
- name: Run ShellCheck
uses: ludeeus/action-shellcheck@master

Зареждане…
Отказ
Запис